Carteira de servizos do Servizo de Normalización Lingüística

Área de dinamización

 • Elaboración de propostas para actividades de promoción da lingua
 • Deseño, organización e desenvolvemento de actividades, campañas e proxectos que promovan o uso e o prestixio da lingua galega
 • Organización, xestión e mediación en actividades de reflexión e debate que redunden en máis conciencia lingüística: sociolingüística, dereitos lingüísticos, toponimia, etc.
 • Fomento de novos espazos de uso para a lingua
 • Creación e difusión de materiais destinados á normalización da lingua: modelos de documentos, vocabularios, aplicacións informáticas, etc.
 • Colaboración con outros departamentos da institución para o deseño e implementación de actividades de promoción da lingua
 • Colaboración con outros organismos públicos ou privados para o deseño e implementación de actividades de promoción da lingua
 • Apoio ao tecido social pro-lingua en colaboración con entidades que organicen e desenvolvan accións de promoción da lingua
 • Divulgación das actividades para dinamizar e prestixiar o uso da lingua, incluíndo as das outras entidades, organismos e empresas
 • Difusión de información específica sobre lingua: sociolingüística, terminográfica, etc.
 • Difusión da información de relevancia para a normalización da lingua galega
 • Creación de sinerxías con outras entidades no ámbito da dinamización, especialmente co apoio técnico e a coordinación na elaboración de campañas e iniciativas dinamizadoras

Área de asesoramento

 • Corrección de textos
 • Elaboración de modelos de documentos, formularios e outras ferramentas que melloren a calidade lingüística e a comunicación da entidade
 • Avaliación de coñecementos lingüísticos nas probas de acceso a postos da entidade
 • Resolución de dúbidas lingüísticas e terminolóxicas puntuais
 • Difusión, e elaboración cando for preciso, de ferramentas de apoio e recursos para a corrección lingüística, terminográficos, etc.
 • Información sobre lexislación lingüística e dereitos lingüísticos
 • Elaboración de informes sobre cuestións filolóxicas, sociolingüísticas, lexislativas, etc.
 • Avaliación do cumprimento da legalidade e asesoramento á entidade neste ámbito
 • Soporte técnico na garantía dos dereitos lingüísticos da cidadanía: recollida de queixas e reclamacións e proposta de solucións
 • Diagnose das prioridades de traballo do departamento

Área de formación

 • Formación a través da corrección de textos e da resolución de dúbidas
 • Detección e avaliación das necesidades formativas da entidade
 • Colaboración no deseño do programa de formación permanente dos membros da entidade en lingua, sociolingüística, lexislación lingüística, etc.
 • Detección e avaliación das necesidades formativas da cidadanía relacionadas co uso e o prestixio da lingua, tendo en conta colectivos, ámbitos, etc.
 • Deseño e organización de actividades formativas para a cidadanía relacionadas co uso e o prestixio da lingua
 • Desenvolvemento de actividades formativas tanto desde o SNL como colaborando con outros departamentos da institución de maneira transversal
 • Difusión de recursos e ferramentas para a autoaprendizaxe